۱

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

در زبان چینی، «چانگ» به معنای دوام و «آن» به معنای ایمنی است. بنابراین، چانگان به معنای «ایمنی بادوام» است. ما صادقانه امیدواریم که چانگان ایمنی و شادی برایتان به ارمغان بیاورد.